ANBI

oeku

De Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (Stichting OEKU) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en gevestigd te Utrecht. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41184043. en heeft als Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RISN):  803413166.

Giften aan onze stichting zijn daarmee fiscaal aftrekbaar. De inschrijving bij de belastingdienst (STICHTING OEKRAINE KIEV UTRECHT (OEKU)) kunt u hier nagaan.

De stichting heeft ten doel bij te dragen aan:

♦ het stimuleren van de culturele, economische en humanitaire contacten met Oekraïne en van de contacten tussen onderwijsinstellingen, andere instellingen en tussen groepen burgers,

♦ het informeren van de Utrechts bevolking over de bestaande en toekomstige contacten vn Utrechts personen en instellingen met Oekraïne,

♦ het verbreden en verdiepen van de belangstelling voor Oekraïne,

♦ en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuursleden:

W.M.G. de Jong- de Groot, voorzitter

H.J. van Bennekomn, secretaris

E.A. Gualthérie van Weezel, lid

A.J.A. Cramer, lid

E.J. Mulder, penningmeester

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Bij de stichting zijn uitsluitend onbezoldigde vrijwilligers werkzaam.

Door op onderstaande link te clicken heeft u toegang tot de jaarrekening 2019 en het beleidsplan 2020:

Jaarrekening 2019
Beleidsplan Stichting OEKU 2020
Het privacy reglement Stichting OeKU luidt als volgt:
  1. Stichting OeKU heeft een privacy reglement en werkt strikt volgens dit reglement. Dat betekent dat gebruik van persoonsgegevens tot het hoogst noodzakelijke wordt beperkt.
  2. Persoonsgegevens worden geregistreerd in een adressenbestand dat uitsluitend wordt gebruikt voor de Nieuwsbrief en het aanschrijven van donateurs. Deze persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en niet met derden gedeeld.
  3. Op verzoek van een persoon die daartoe gerechtigd is, wordt inzicht gegeven in de geregistreerde persoonsgegevens van die persoon. Een aanvraag daartoe kan via de website worden ingediend. Ook kunt u verzoeken de gegevens aan te passen of te vernietigen.
  4. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunt u indienen bij de Stichting OeKU of de Autoriteit Persoonsgegevens.